25.01.2016

Eğitim Müfredatı

                  Tashih-i Huruf Müfredatı

http://www.diyanetkayseriegitim.gov.tr/img/5x5_beyaz_ikon.gif

http://www.diyanetkayseriegitim.gov.tr/img/5x5_beyaz_ikon.gif

TASHİH-İ  HURUF -ASIM KIRAATI HAFS RİVAYETİ- EĞİTİM PROGRAMI

 

     DERSLER

 

I-                  TALİM VE TASHİH-İ HURUF:

 

1-     HARFLERİN MAHREÇLERİ:

a-      Harflerin ve mahrecin tarifi ve mehâric-i hurufun önemi.

b-     Harflerin çıkış bölgelerinin belirtilmesi.

c-      Kur’an harflerinin bu bölgelere göre dağılımı.

d-     Asli ve fer’i harflerin tanımı.

 

Amaçlar:

a-      Harfleri mahreçlerinden çıkarmanın önemini kavratmak.

b-     Harflerin mahreçlerini doğru olarak öğretmek.

 

2-     HARFLERİN SIFATLARI:

a-      Harflerin sıfatlarının önemi.

b-     Sıfatın tarifi ve kısımları.

c-      Sıfat-ı lâzimelerin izahı.

d-     Sıfat-ı ârızaların izahı.

e-      Zıtları olan sıfatlar.

f-       Zıtları olmayan sıfatlar.

g-      Harflerdeki sıfatların belirtilmesi.

 

Amaçlar:

a-      Harflerin sıfatlarını doğru olarak öğretmek.

b-     Harflerin sıfat-ı lâzime ve sıfat-ı ârızalarının terkinden doğan hükümlerin öğretilmesi.

 

3-     HARF TALİMİ:

Çıkış yerleri ve sıfatları bilinen harflerin bunlara uygun olarak telaffuz edilmesi.

 

Amaçlar: 

Harflerin sıhhatli olarak seslendirilmesini sağlamak.

 

4-     NAMAZ DUALARININ TALİM ÜZERE OKUTULMASI

Harflerin toplu telaffuzuna geçebilmek için tekbir, tehlil, tesbih ve selam lafızları yanında, namazda okunan sübhaneke, tahiyyat vb. duaların okunması.

 

Amaçlar:

Tekbir vb. lafızların ve namaz dualarının talim üzere doğru telaffuz edilmesini sağlamak.

 

5-     İSTİAZE VE BESMELENİN TALİMİ

a-      Sûre başında, iki sûre arasında ve sûre içinde istiaze ve besmelenin hükümleri.

b-     Berâe (Tevbe) sûresi evveline ait malumat ve Enfâl-Berâe sûreleri arasındaki istiaze ve besmelenin hükümleri.

 

Amaçlar:

İstiaze ve besmele vecihlerini ve hükümlerini öğretmek.

 

6-     KISA SÛRELER

Nâs sûresinden başlayıp Duhâ sûresine kadar olan sûrelerin talim usûlü ile okunması.

 

Amaçlar:

a-      Kursiyere talim okuma melekesi kazandırma.

b-     Namaz sûrelerini harflerin mahreç, sıfat ve talim esaslarına dayalı olarak okumalarını sağlama.

 

7-     KUR’AN-I KERİM’İN TAMAMINI TALİM ÜZERE OKUMA

 

a-      Kur’an okuyuş şekillerini öğretme

Tertil okuyuşu tanımı, tarifi ve örneklemeler

Tedvir okuyuşu tanımı, tarifi ve örneklemeler

Hadr okuyuşu tanımı, tarifi ve örneklemeler

b-     Kur’an-ı Kerim’in ilk on cüzünün tertil üzere okunması

c-      Kur’an-ı Kerim’in ikinci on cüzünün tedvir üzere okunması

d-     Kur’an-ı Kerim’in son on cüzünün hadr üzere okunması

 

Amaçlar:

a-      Asım kıraatı, Hafs rivayetinin kursiyere bütün incelikleriyle gösterilmesi.

b-     Kur’an-ı doğru okuma melekesinin kazandırılması.

 

II-                TECVİD

 

 

AMAÇLAR:

a-      Tecvid ilminin önemini kavratmak.

b-     Kur’an-ı Kerim’i tecvid ile okumanın hükmünü öğretmek.

c-      Kur’an-ı Kerim’in tecvid ile okunmasını sağlamak.

 

1-     TECVİDE GİRİŞ

a-      Tecvidin tanımı ve önemi.

b-     Tecvidin konusu, gayesi ve hükmü.

c-      Tecvid konusunda, tekellüften kaçınma ( aşırıya kaçmama) ve akıcılığın önemi.

 

2-     MEDLER

a-      Med kavramı ve med harfleri.

b-     Med harflerinin özellikleri.

c-      Med çeşitleri.

      aa- Asl-i med ( medd-i tabii) ve hükmü.

      bb- Fer’i med ve çeşitleri.

      Medd-i Muttasılın tanımı ve hükmü.

      Medd-i Munfasılın tanımı ve hükmü.

      Medd-i Lazımın tanımı ve hükmü.

      Medd-i Arızın tanımı, vecihleri ve hükmü.

      Medd-i Lînin tanımı, çeşitleri ve hükmü.

 

3-     TENVİN VE NUN-U SAKİN

a-      İhfanın tanımı, harfleri ve hükmü.

b-     İzharın tanımı, harfleri ve hükmü.

c-      İklabın tanımı, harfleri ve hükmü.

 

4-     İDĞAM

a-      İdğam-ı meal ğunnenin tanımı, harfleri, hükmü ve ğunnenin miktarı.

b-     İdğam-ı bilâ ğunnenin tanımı, harfleri ve hükmü.

c-      İdğam-ı misleynin tanımı ve mim-i sakinin üç hali.

d-     İdğam-ı mütecâniseynin tanımı, harfleri ve çeşitleri.

e-      İdğam-ı mütekâribeynin tanımı, harfleri ve çeşitleri.

 

5-     LÂM-I TARİF

a-      Lâm-ı tarifin tanımı, okunup okunmadığı yerler.

b-     Lâm-ı tarifin idğamının (idğam-ı şemsiyye) tanımı, harfleri ve çeşitleri.

c-      Lâm-ı tarifin izharının (izhar-ı kameriyye) tanımı ve harfleri.

 

6-     KALKALE

Kalkalenin tanımı, harfleri, ve hükmü.

 

7-     RA HARFİNİN HÜKMÜ

a-      Ra harfinin kalın okunduğu yerler.

b-     Ra harfinin ince okunduğu yereler.

c-      Bazı kelimelerdeki ra’ların özel durumları.

 

8-     LAFZATULLAH

İnce ve kalın okunduğu yerler.

 

9-     ZAMİR

Tanımı, uzatıldığı ve uzatılmadığı yerler.

 

 

 

10- SEKTE

a-      Tanımı, Asım kıraatının Hafs rivayetine göre Kur’an-ı Kerim’de bulunan sekteler.

b-     Ha-i sektin tanımı ve Kur’an-ı Kerim’de bulunan ha-i sektelerin vasıl ve vakıf durumlarına göre okunuş şekilleri.

 

11- HAFS KIRAATİNDE ÖZEL OKUNAN KELİMELERİN ÖĞRETİLMESİ

Teshil, imale, işmam, ve harf-i med eliflerinin, durulduğunda ve geçildiğinde farklı okunduğu kelimelere ait bilgiler.

 

12- VAKIF VE İBTİDA

a-      Tarifleri önemleri ve çeşitleri.

b-     Vakıf ile katı’ ve sekt arasındaki farklar.

c-      Kur’an-ı Kerim’deki secavendlerin tanıtılması ve hükümleri.

 

13- DEĞİŞİK TECVİD KİTAPLARININ TANITILMASI

 

III-             EZBER

 

1-     Hafız olan öğrencilerin hıfz kontrolü ve takviyesi.

2-     Hafız olmayanlar için; Yâsin, Mülk, Necm, Rahman, Fetih, Hucurat, Secde, Duhân, Kehf, İsra ve Cin sûrelerinin ezberletilmesi.

3-     Mana itibariyle önem arz eden aşırların ezberletilmesi.

4-     Kısa sûreler başta olmak üzere ezberi yapılan sûre ve aşırların meallerinin okutulması, kursiyerlerin bunların manalarına aşina olmalarının sağlanması.

 

Amaçlar:  

1-     Hafız olanların hıfızlarını kuvvetlendirmek.

2-     Hafız olamayanların ezber birikimlerini artırmak.

3-     Ezberi yapılan yerlerin manalarını öğretmek.

 

IV-             MUSİKÎ VE MAKAM

 

1-     Kur’an-ı Kerim’in lafızlarının bozulmaması ve okunma kaidelerine riayet edilerek uygun makamlarla okunabilmesi için gerekli olan makam ve musikî bilgisinin verilmesi.

2-     Ezan ve kamet makamlarının icrası.

3-     Gerektiğinde özel gün ve gecelerde okunan mevlid, ilahi ve kaside türü becerilerinin kazandırılması.

 

Amaçlar:

1-     Kursiyerlerin eda kabiliyetlerini artırmak.

2-     Türk musikîsi makamlarını öğreterek bu makamları Kur’an-ı Kerim okurken uygulayabilmelerini sağlamak.

 

Haftalık Ders Saatleri:

Kur'an-ı Kerim : 18 saat

Musiki              : 4  Saat

Hitabet             : 1 Saat

İlmihal              : 1 Saat

 

 

 

http://www.diyanetkayseriegitim.gov.tr/img/5x5_beyaz_ikon.gif

http://www.diyanetkayseriegitim.gov.tr/img/5x5_beyaz_ikon.gif

ADAY İMAM HATİPLER İÇİN 6 HAFTA SÜRELİ

HİZMETE HAZIRLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

 

1-BAŞK. MEVZ., (TEŞK., GÖRV., DİĞ., KUR. İLİŞ., KANUNL., TÜZ.,YÖNET., YÖNER. - 10 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

BAŞKANLIK MEVZUATI BİLGİSİ

Başkanlık Teşkilatının Tanıtılması (merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı)

Başkanlığın Görevleri (Anayasa ve 633 sayılı kanun çerçevesinde)

Diğer Kurumlarla İlişkiler,

İLGİLİ MEVZUAT

Diyanetle İlgili Kanun Hükmünde Kararnâmeler ve Bakanlar Kurulu Kararları

Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi,

Diyanet İşleri Başkanlığı ile İlgili Tüzükler,

Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği,

Diğer Yönetmelikler (21 adet),

Yönergeler 15 adet,

Genelgeler 10 adet,

 

 

2- DİN HİZMETLERİ VE DİN GÖREVLİLİĞİ (C/I., C/VIII. ÜNİTELER - 8 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

I. ÜNİTE: (C Kuru) DİN HİZMETLERİ VE DİN GÖREVLİLİĞİ (4 Saat)

Amaç: Bu ünitede din hizmetleri ve din görevliliği kavramları, din görevliliği rolünün gerektirdiği kişisel ve toplumsal özellikler, din hizmetlerinde karşılaşılan sorunlar ve din hizmeti açısından kendini ve hedef kitleyi tanıma konusunda bilgilendirme hedeflenmiştir.

Ünite işlenirken etkili bir din hizmeti sunabilmek için din görevliliği rolünü benimsemenin ve din görevliliğinin gerektirdiği niteliklere sahip olmanın önemi vurgulanmalıdır.

1. Din hizmeti ve din görevliliği kavramları

2. Din görevliliği rolünün gerektirdiği kişisel özellikler

2.1. Rolünü benimseme

2.2. Rolün gerektirdiği bilgi ve beceriye sahip olma

2.3. İhlas ve samimiyet

3.  Din görevliliği rolünün gerektirdiği toplumsal özellikler

4.  Din hizmetleri açısından kendini tanıma ve önemi

5.  Din hizmeti açısından hedef kitleyi tanıma ve önemi

6.  Din hizmetlerini zorlaştıran ve engelleyen sorunlar

6.1. Din görevlisinden kaynaklanan sorunlar

6.2. Cemaatten kaynaklanan sorunlar

6.3. Ortamdan kaynaklanan sorunlar

VIII. ÜNİTE:  (C Kuru) LİDER OLARAK DİN GÖREVLİSİ (4 Saat)

Amaç: Bu ünitede liderlik kavramı ve din hizmetlerinde liderlik ile ilgili kavramlar ile din görevlisinin liderlik özellikleri konusunda bilgilendirme hedeflenmiştir.

Ünite işlenirken din görevlilerinin görevleri itibariyle aynı zamanda toplumu din konusunda aydınlatma hususunda lider oldukları ve bu sebeple onların liderlik davranışlarını etkileyen faktörler örnekleriyle vurgulanmalıdır.

1. Liderlik kavramı ve din hizmetlerinde liderlik

2. Din görevlisinin liderliği

2.1. Alanında yetkin olmak

2.2. Bakış açısı geliştirmek

2.3. Soğukkanlı olmak

2.4. Risk almak

2.5. Güven vermek

2.6. Farklılıklara önem vermek

3. Din görevlisi liderliği beceri alanları

3.1. Grup liderliği becerileri

3.2. Kişisel beceriler

3.3. Problem çözme becerileri

4. Din görevlisi liderliğinin diğer yönleri

 

 

 

3- YAYGIN VE YETİŞKİN DİN EĞİTİMİ BİLGİSİ (C/II. ÜNİTE- 8 Saat)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

II. ÜNİTE:  (C Kuru) EĞİTİM VE YAYGIN DİN EĞİTİMİ ( 8 Saat)

Amaç: Bu ünitede eğitim ve yaygın din eğitimi ile ilgili kavramlar, din eğitiminin önemi ve din eğitiminde ilke , strateji, yöntem ve teknikler konusunda bilgilendirme hedeflenmektedir.

Ünite işlenirken hedef kitleyi tanımanın, planlamanın, değerlendirmenin, teknolojiyi kullanmanın daha verimli bir din hizmeti için vazgeçilmez olduğu vurgulanmalıdır.

1. Eğitim ve din eğitimi ile ilgili kavramlar

2. Din eğitiminin önemi

3. Din eğitiminde strateji, ilke yöntem ve teknikler

4. Örgün ve yaygın din eğitimi

5. Yaygın din eğitimi ve faaliyet alanları

5.1. Camiler

5.2.1.   Vaazlar

5.2.2.   Hutbeler

5.2.3.   Kur’an ve ilmihal öğretimi

5.2. Kur’an kursları

5.3. Merkez irşat faaliyetleri

5.4. Konferans, panel ve sempozyumlar

5.5. Yayınlar

6. Yaygın din eğitiminde hedef kitle ve yetişkinler din eğitimi

6.1.      Yetişkin insan ve öğrenme gücü

6.2.      Yetişkin davranışları

6.3.      Yetişkin din eğitiminde ilke ve yöntemler

7. Yaygın din eğitiminde plânlama ve değerlendirme

7.1. Plânlama ve değerlendirmenin önemi

7.2. Plânlama ve değerlendirme türleri

7.3. Plânlama ve değerlendirmede ilkeler

8. Yaygın din eğitiminde teknoloji kullanımı

8.1. Öğrenme, öğretme, iletişim ve üretim aracı olarak bilgisayarlar

8.2. Diğer araçlar

 

4- DİN HİZMETLERİNDE İLETİŞİM VE REHBERLİK BİLGİSİ (C/V., C/VI., C/VII. ÜNİTELER-8 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

V. ÜNİTE:  (C Kuru)  DİN HİZMETLERİNDE ETKİLİ İLETİŞİM (4 Saat)

Amaç: Bu ünitede iletişim kavramı, iletişimin türleri, dili ve bu sürecin öğeleri açıklanarak din hizmetlerinde iletişimi engelleyen faktörlerin farkına vararak iyi iletişim kurmanın önemine dair bilgilendirme hedeflenmektedir.

Ünite işlenirken din hizmetlerinde etkili iletişim somut olaylardan hareket edilerek örneklendirilmelidir.

1. İletişim kavramı ve din hizmetlerinde iletişimin önemi

2. İletişim türleri

3. İletişim sürecinin öğeleri

4. Din hizmetlerinde iletişim engelleri

4.1. Aşırı genelleme (mesaj ve fikir bazında)

4.2. Kutuplaştırma

4.3. Kişiselleştirme

4.4. Mutlakçılık (-meli, -malı konuşma)

4.5. Değiştirme gayreti (istek dışı-her şeyi değiştirme, baskı vb.)

4.6. Keşkecilik

4.7. Toptancılık (bütün olay ve bireyleri aynı görme)

4.8. Önyargı

5. Din hizmetlerinde iletişim dilinin önemi

5.1. Beden dili

5.2. Mekan dili

5.3. İletişim araçlarında dilin kullanılması

6. Din hizmetlerinde konuşma ve dinleme

6.1. Konuşma çeşitleri (açıklayıcı, bilgilendirici, eleştirici ve savunucu)

6.2. Konuşmayı oluşturan etmenler

6.3. Konuşmada önemli noktalar

6.4. Grup kavramı ve gruplarda konuşma

6.5. Dinlemenin önemi ve dinleme becerileri


VI. ÜNİTE:  (C Kuru)  DİN HİZMETLERİNDE SORUN ÇÖZME (2 Saat)

Amaç: Bu ünitede din hizmetlerini yürütürken sorunu fark etme, tanımlama, sorunlara alternatif çözümler üreterek en uygun çözümü seçme konularında bilgilendirme hedeflenmektedir.

Ünite işlenirken örnek olaylardan hareketle sorun çözme bilgi ve becerisinin din hizmetlerindeki önemi vurgulanacaktır.

1.                         Sorunu fark etme

2. Sorunu tanımlama

3. Alternatif çözümler üretme

4. Çözüm yollarının olası sonuçlarını dikkate alma

5. En uygun çözümü seçme

6. Değerlendirme ve düzeltme

VII. ÜNİTE:  (C Kuru)  DİN HİZMETLERİNDE REHBERLİK VE DİNÎ DANIŞMANLIK (2 Saat)

 

Amaç: Bu ünitede rehberlik ve dini danışmanlık kavramları açıklanarak din hizmetlerindeki önemi, bu alanda din görevlisine düşen roller ve dini danışma ve rehberlik ilke ve teknikleri hakkında bilgilendirme hedeflenmektedir.

Ünite işlenirken din hizmetlerinde rehberlik ve dini danışmanlığın gerekliliği ve yöntemi, Kur’an’dan, Peygamberimizin hayatından ve günlük olaylardan verilen örneklerle açıklanacaktır.

1. Rehberlik ve dinî danışmanlık kavramları

2. Din hizmetlerinde rehberlik ve dinî danışmanlığın önem ve gerekliliği

3. Din hizmetlerinde rehberlik ve dinî danışmanlık alanları

4. Psikolojik yardım meslekleri ve dinî danışmada din görevlisinin rolü

5. Rehberlik ve dinî danışmada din görevlisinin dikkat edeceği ilkeler

6. Rehberlik ve dinî danışmada kullanılan yöntem ve teknikler

 

5- DİN, KÜLTÜR, AHLAK VE İMAN ESASL. BİLGİSİ (I.,XIV.,XVI.,XVII. ÜNİTELER-16 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

I. ÜNİTE:  (B Kuru)  İMAN ESASLARI, BİREYSEL VE TOPLUMSAL BOYUTU (6 Saat)

Amaç: Ünitede iman’ın mahiyeti, bireysel ve toplumsal boyutu yanında, İslam inanç esaslarının daha iyi anlaşılması;  Akaid ve Kelam alanındaki bilgilerin pekiştirilmesi, tarih içerisinde ortaya çıkan inanç ekollerine ilişkin bilgi kazandırılması hedeflenmiştir.

Ünitede, bilinen konulardan daha çok, eksik bilinen ve yanlış anlaşılan hususlar üzerinde yoğunlaşılacak ve konuların yaşanan hayatın gerçekliğine dönük yönleri ele alınacaktır.

1.   İman’ın mahiyeti

2.   İman’ın bireysel boyutu

3.   İman’ın toplumsal boyutu

4.   İman esasları

4.1.      Allah’a iman

4.2.      Meleklere iman

4.3.      Kitaplara iman

4.4.      Peygamberlere iman

4.5.      Ahirete iman

4.6.      Kadere iman

5.   İslam inanç ekolleri

5.1.      Kitleselleşen ekoller

5.2.      Kitleselleşemeyen ekoller

XIV. ÜNİTE:  (B Kuru)  AHLÂK (4 Saat)

            Amaç: Ünitede ahlak’ın kaynağı, iman ve ibadetle ilişkisi; birey ve toplum hayatında ahlakın yeri ve temel ahlak kaynakları gibi konularda bilgilendirme hedeflenmiştir.

Ünite işlenirken ahlak’ın teorik bir konu olmadığı bir hayat tarzı olduğu günlük hayattan somut örneklerle vurgulanmalıdır.

1.     Ahlâk kavramı

2.     Din-ahlâk ilişkisi

3.     Ahlâk-iman ilişkisi

4.     Ahlâk-ibadet ilişkisi

5.     Ahlâkın bireysel boyutu

6.     Ahlâkın toplumsal boyutu

7.     İslâm ahlâkı ile ilgili eserler

 


 

   XVI. ÜNİTE:  (B Kuru)  DİN, KÜLTÜR VE TOPLUM (4 Saat)

Amaç: Bu ünitede din-kültür-birey-toplum ilişkisi ve din anlayışındaki farklılıklar konusunda bilgilendirme hedeflenmiştir.

Ünite işlenirken dinin kültürü oluşturmadaki etkisi vurgulanmalı, din anlayışındaki farklılıkların sebepleri, bunun sonucunda geçmişte ve günümüzde oluşan farklı oluşumlar üzerinde durulmalıdır.

1.  Kültür ve kültürün unsurları

2.  Din-kültür ilişkisi

3.  Din-birey ilişkisi

4.  Din-toplum ilişkisi

5.  Din ve din anlayışları

5.1.      Din anlayışlarındaki farklılıkların sebepleri

5.2.      Din anlayışından kaynaklanan farklı oluşumlar

5.2.1.    Tarih içindeki oluşumlar

5.2.2.    Günümüzdeki oluşumlar

   XVII. ÜNİTE:  (B Kuru)  DİN, AKIL VE BİLİM (2 Saat)

           Amaç: Ünitede din, bilim ve felsefe ilişkisi açıklanması ve öğrenenlere Kur’an’da akıl ve bilime verilen önem ve Müslümanların bilime katkıları konusunda bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

           Ünite konuları din-akıl-bilim-felsefe alanları arasındaki ilişki dikkate alınarak işlenmelidir.

1.  Din, bilim ve felsefe kavramları

2.  Din ve bilimin alan ve kaynakları

3.  Kur’an’da akıl ve bilgiye verilen önem

4.  Din-felsefe ilişkisi

5.  Müslümanların bilime katkıları

 

6- KURAN ÖĞRET.TEK. BİLBİLGİSİ (C/III. ÜNİTE - 10 SAAT )

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

III. ÜNİTE:  (C Kuru) KUR’AN ÖĞRETİMİ (10 Saat)

1.       Kur’an öğretiminin mahiyeti

2.       Kur’an öğretiminde karşılaşılan sorunlar

3.       Kur’an öğretiminde dikkat edilmesi gereken ilkeler

4.       Yüzünden Kur’an okuma öğretimi teknikleri

4.1. Küçük adımlar tekniği

4.2. Kelime öbekleri tekniği

4.3. Bir okuyucuyu modelleme

4.4. Metin gruplarını tekrarlama

4.5. Dönüşümlü günlük çalışmalar

4.6. Plânlı grup çalışmaları

4.7. Düzey geliştirme çalışmaları

5.       Kur’an’ı ezberleme teknikleri

5.1. İkili ve grupla ezberleme çalışmaları

5.2. Ezber için ödev verme ve dinleme

6.       Kur’an öğretiminde teknoloji kullanımı

7.       Kur’an meâli öğretiminde ilkeler

 

 

7- KURAN YORUMU VE TEFSİR BİLGİSİ (III., IV., V., VI. ÜNİTELER - 20 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

III. ÜNİTE:  (B Kuru)  KUR’AN MEÂLLERİNDEN YARARLANMA (4 Saat)

Amaç: Kur’an çevirisi konusunda bilgilenmenin yanında, meallerden nasıl yararlanılacağını uygulamalı olarak göstermek bu ünitenin amacıdır. Kur’an’ın anlaşılmasında çevirinin önemi, Kur’an çevirilerinin özellikleri ve meallerdeki çeviri sorunları konusunda öğrenenlere yeterli bilgi verilecektir.

Kur’an çevirilerinin ayetlerin özgün anlamını değiştirebileceği hatta kimi kişisel görüşlerin mealler üzerinden yansıtılabileceğine dikkat çekilerek, Kur’an meallerinden yararlanırken dikkat edilecek hususlar konusunda doyurucu bilgi verilecektir.

1.     Kur’an çevirisinde tarihi birikim ve tartışmalar

2.     Kur’an meâlleri üzerinden çeviri incelemeleri

3.     Meâllerden yararlanma usulü

IV. ÜNİTE:  (B Kuru)  KUR’AN MUHTEVASI (8 Saat)

Amaç: Ünitede Kur’an’ın içeriğini tanıtmak, Kur’an’da ortaya konulan varlık, bilgi, tarih, toplum ve değerler konularında genel bir bilgiye ulaşmak hedeflenmiştir. Konular bütün ayrıntılarıyla ele alınmayıp, olabildiğince özlü bir şekilde işlenecektir.

Kur’an’ın yapısal özellikleri fark ettirilmeli, Kur’an’da yer alan konuların niçin ve nasıl bir üslupla yer aldığı üzerinde yoğunlaşılmalıdır. Öğrenenlerin kendi kendilerine bu konular üzerinde bilgi edinmelerini kolaylaştıracak bir bakış açısı ve yöntem verilmeye çalışılmalıdır.

1.    Kur’an nasıl bir kitaptır?

2.    Kur’an’ın ana konuları

2.1.      Varlık

2.1.1.   Allah

2.1.2.   İnsan ve diğer varlıklar

2.2.      Bilgi

2.3.      İman

2.4.      Hz. Peygamber ve peygamberler

2.5.      Dünya ve ahiret

2.6.      Tarih

2.7.      Kıssalar

2.8.      Toplum

2.9.      İnsan ilişkileri

2.10.   Dua ve ibadet

2.11.   Değerler (insani, ahlâki, toplumsal, evrensel vb.)

V. ÜNİTE:  (B Kuru)  TEFSİR İLMİ, KAVRAM VE KAYNAKLARI (2 Saat)

Amaç:Ünitede tefsir ilminin kavramları ve kaynakları bilgisinin yanında ağırlıklı olarak onlardan etkin biçimde yararlanabilme ve tefsir terminolojisinin hatırlatılması hedeflenmiştir.

Ünite hedefinin gerçekleştirilmesine engel olacak, uygulama imkanı olmayan ayrıntılı malumattan kaçınılmalıdır.

1.     Tefsir usulü ve Kur’an ilimlerinin kaynakları

2.     Tefsir ilminin terminolojisi (Muhkem–Müteşabih, Esbab-ı Nüzul, Nasih-Mensuh vb.)

3.     Rivâyet tefsirleri

4.     Dirâyet tefsirleri

VI. ÜNİTE:  (B Kuru)  KUR’AN’IN YORUMLANMASI (6 Saat)

Amaç: Kur’an’ın yorumlanması konusundaki klasik ve yeni birikimin kazandırılması ve Kur’an’ı anlama, açıklama ve anlatma görevini yürüteceklerin uymaları gereken hususların fark ettirilmesi amaçlanmıştır.

Bu konuda teorik bilgiler yanında Kur’an’dan seçilmiş örnek metinlerin yorumları üzerinde yoğunlaşılmalıdır.

1.     Kur’an’ın üslûbu

2.     Kur’an’da benzetme

3.     Kur’an’da bağlam ve anlam bütünlüğü

4.     Uygulama (örnek ayetler ve yorumlanması)

 

8- HADİS İLMİ VE SİYER BİLGİSİ (VII., VIII., IX., X. ÜNİTELER - 22 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

VII. ÜNİTE:  (B Kuru)  HZ. PEYGAMBER’İN HAYATI VE ÖRNEKLİĞİ (4 Saat)

Amaç: Hz. Peygamber’in hayatı ve görevi ile ilgili bilgilerin pekiştirilmesi, onun örnekliği konusunda bakış açısı kazandırılması hedeflenmiştir.

Konular işlenirken bilinenlerin tekrarından ziyade Hz. Peygamber’in hayatından günümüze yönelik mesajlar çıkarılması yararlı olacaktır.

1.     Hz. Peygamber öncesi Arap yarımadası ve Dünya

2.     Hicret öncesi

3.     Hicret sonrası

4.     Hz. Peygamber sonrası

5.     Hz. Peygamber’in örnekliği

VIII. ÜNİTE:  (B Kuru) HADİS İLMİ, KAVRAM VE KAYNAKLARI (4 Saat)

Amaç: Ünitede, Hadis ilmi ile ilgili kavram ve temel kaynaklar hakkında bilgi verilecek ve hadis kaynaklarından yararlanma sırasında karşılaşılabilecek sorunlara dikkat çekilerek hadislerden etkin ve yararlı faydalanabilme bilgi ve becerisi  kuvvetlendirilecektir.

Ünite işlenirken temel hadis kavramları ve kaynakları üzerinde ağırlıklı olarak durulmalı ve eser adları ezberletilmekten çok, nitelik ve içerikleri fark ettirilmelidir.

1.     Hadis ilmi

2.     Hadis ilminin terminolojisi

1.1.      Hadis ve sünnet kavramları

1.2.      Sıhhat açısından hadisler

3.     Hadis kaynakları

3.1.      Kütüb-ü sitte

3.2.      Musannef ve Müsnedler

3.3.      Derleme hadis kaynakları

3.4.      Uydurma ve zayıf hadis kaynakları

4.     Hadis şerhleri

5.     Hadisler için referans değeri taşıdığı varsayılan klasik eserler

6.     Çok miktarda hadis içeren güncel kaynaklar

7.     Klasik ve Türkçe kaynaklardan örnek metin incelemesi

IX. ÜNİTE:  (B Kuru)  MUHTEVALARINA GÖRE HADİSLER (8 Saat)

1.     Hadislerin muhtevalarına göre ayrıştırılması

2.     Konularına göre hadis okuma yöntemleri

3.     Ana konularına göre hadisler

3.1.      Varlık

3.1.1.   Allah

3.1.2.   Alem

3.1.3.   İnsan

3.2.      Bilgi

3.2.1.   Beş duyu ve akıl

3.2.2.   Vahiy

3.2.3.   Rüya ve ilham

3.3.      İman

3.4.      İbadetler

3.4.1.   Dua

3.4.2.   Temizlik

3.4.3.   Namaz

3.4.4.   Oruç

3.4.5.   Zekat-sadaka

3.4.6.   Hac-umre

3.4.7.   Kurban-adak

3.5.      Ahlâk

3.6.      Sosyal hayat

3.6.1.   Aile

3.6.2.   İnsan ilişkileri

3.7.      Tarihî rivayetler

3.8.      Bilimsel muhtevalı rivayetler

3.9.      Kadınlarla ilgili rivayetler

3.10.   Gündelik hayatla ilgili rivayetler

3.11.   Edebî nitelikli rivayetler (kıssa/hikaye ve meseller)

X. ÜNİTE:  (B Kuru)  HADİSLERİ YORUMLAMA İLKE VE YÖNTEMLERİ (6 Saat)

Amaç: Hadislerde dile getirilen varlık, bilgi, inanç, ibadet, toplumsal ilişkiler, ahlak, gündelik hayat vb. alanlara dair bilgi ve bakış açısı kazandırmak hedeflenmiştir.

Bu hedefin gerçekleştirilmesine engel olacak ayrıntı bilgilerden kaçınılarak, bu alanlardaki rivayetleri sağlıklı biçimde anlama ve değerlendirme becerisi pekiştirilmelidir.

1.     Hadislerin dili

2.     Hadislerdeki kavram dünyası

3.     Hadis rivayetlerinin bütünleştirilmesi

4.     Hadislerin dilsel tahlili

4.1.      Hadis metinlerini çeviri usûlü

4.2.      Hadislerin semantik tahlili

4.3.      Hadislerin bağlam tahlili

4.4.      Kıssa, mesel ve sembolik anlatımların simgesel yorumu

5.     Hadislerin Kur’an, tarih ve bediî gerçeklikler ve tecrübe dikkate alınarak yorumlanması

6.     Hadislerin İslâm’ın temel esasları çerçevesinde yorumlanması

7.     Hadislerin bağlayıcılığı ve güncel değeri

8.     Uygulama (örnek hadis metinleri ve yorumları)

 

9- FIKIH BİLGİSİ (XI., XII., XIII. ÜNİTELER - 20 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

XI. ÜNİTE:  (B Kuru) FIKIH İLMİ, KAVRAM VE KAYNAKLARI (6 Saat)

         Amaç: Bu ünitede öğrenenlere fıkıhla ilgili kavram ve kaynakların tanıtılması amaçlanmıştır.

Ünite işlenirken öğrenenlerin zihinleri bilgi yığını haline getirilmeden daha önceki bilgileri geliştirilmeli; onların kavram ve kaynak konusundaki kültür birikimleri zenginleştirmeye çalışılmalıdır.

1.     Fıkıh ilmi

2.     Temel fıkıh kavramları

2.1. Kitap, sünnet, icma, kıyas, istihsan, istıslah, istishab, örf, zeria

2.2. Emir, nehiy, delil, nazar, istinbat,

2.3. Hüküm, müctehid, müfti, ictihad, taklid, telfik vb.

2.4. Efal-i mükellefinle ilgili kavramlar

3.     Fıkıh usulü kaynakları

4.     Kavaid kaynakları

5.     Furû kaynakları

5.1. Aslî kaynaklar

5.2. Talî kaynaklar

5.3. Şerhler

5.4. Fetva kitapları

5.5. İlmihaller

XII. ÜNİTE:  (B Kuru) FIKIH KAYNAKLARINDAN YARARLANMA (10 Saat)

Amaç: Ünitede fıkıh kaynaklarından etkin biçimde yararlanabilme, ibadet ve benzeri konulardaki bilgileri, temel kaynaklardan hareketle değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Ünite işlenirken fıkıh kaynaklarında, özellikle ilmihallerde yer alan, yanlış anlaşılmaya müsait bazı konular üzerinde yoğunlaşılmalı bu tür bilgilerin aktüel değeri üzerinde durulmalıdır.

1.     Fıkıh kaynaklarının dili ve yapısal özellikleri

2.     Fıkıh kaynaklarının hiyerarşik düzeni

3.     Fıkıh kaynaklarının aktüel değeri

4.     İlmihallerin tahlili ve değerlendirilmesi

4.1.      Temizlik

4.2.      Abdest ve gusül

4.3.      Namaz

4.4.      Oruç

4.5.      Zekat-sadaka

4.6.      Hac

4.7.      Kurban

4.8.      Yemin

4.9.      Akidler

 XIII. ÜNİTE:  (B Kuru) FIKHIN TEMEL AMAÇ VE İLKELERİ (4 Saat)

Amaç: Ünitede fıkıh kaynaklarından etkin biçimde yararlanabilme, ibadet ve benzeri konulardaki bilgileri, temel kaynaklardan hareketle değerlendirebilme yeteneğinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Ünite işlenirken fıkıh kaynaklarında, özellikle ilmihallerde yer alan, yanlış anlaşılmaya müsait bazı konular üzerinde yoğunlaşılmalı bu tür bilgilerin aktüel değeri üzerinde durulmalıdır.

1.     İslam fıkhının felsefesi olarak küllî kaideler

2.     Beş temel esas (Makâsıd teorisi)

2.1.      Canın korunması

2.2.      Aklın korunması

2.3.      Neslin korunması

2.4.      Dinin korunması

2.5.      Malın korunması

3.     Fıkhın temel ilkeleri

3.1.      Kolaylık ilkesi

3.2.      Tedricilik ilkesi

3.3.      İnsan yararının gözetilmesi ilkesi

 

10- DİĞER DİNLER VE İNANÇ ESASLARI BİLGİSİ (XV. ÜNİTE - 6 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

XV. ÜNİTE:  (B Kuru) DİN HİZMETLERİ AÇISINDAN DİĞER DİNLER (6 Saat)

Amaç: Ünitede, günümüzdeki dinî coğrafya tanıtılarak yeryüzünde inananı bulunan Yahudilik, Hıristiyanlık, Hinduizm, Budizm gibi dinler hakkında genel bilgi verilmesi hedeflenmiştir.

Ünite işlenirken özellikle Türkiye’deki dinî akımlar tanıtılarak diğer dinleri öğrenmenin din hizmetleri açısından önemi vurgulanmalıdır.

1.     Diğer dinleri öğrenmenin din hizmetleri açısından önemi

2.     Günümüzdeki dinî coğrafya

3.     Yahudilik (tanımı ve gelişimi)

3.1.      Yahudiliğin temel özellikleri (Seçilmişlik, Kutsal Topraklar ve Mabet, Mesihçilik, On Emir)

3.2.      Günümüzde Yahudilik

4.     Hıristiyanlık

4.1.      Hıristiyanlığın temel özellikleri (Mesihçilik, Kilise ve Sakramentler)

4.2.      Günümüzde Hıristiyan ana mezhepleri

5.     Hinduizm (Karma ve Tenasüh, Yoga ve Meditasyon, Kutsal İnek Kültü)

6.     Budizm (Dünya görüşü, Reenkarnasyon, Yoga ve Meditasyon, Nirvana)

7.     Türkiye’de İslâmiyet’in dışında diğer din mensupları (Yahudiler, Ermeniler, Süryaniler, Rumlar, vb.)

8.     Türkiye’de yeni dinî akımlar ve misyonerlik

 

 

 

11- İMAMLIK VE MÜEZZİNLİK BECERİSİ (ÖZEL GÖR. YET.I. ÜNİTE - 24 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

I. ÜNİTE:  ((Özel Gör. Yeter.) İMAMLIK VE MÜEZZİNLİK BECERİSİ (24 Saat)

Amaç: Bu ünitede namaz kıldırma, müezzinlik yapma, cenaze ile ilgili görevleri yapma, yapılması mutad olan duaları Türkçeleriyle birlikte yapma ve Kur’an ve dini bilgiler öğretme konularında beceri geliştirilmesi hedeflenmektedir.

1. Namaz kıldırma

2. Müezzinlik yapma

3. Cenâze ile ilgili görevleri yapma

4. Yapılması mûtad olan duaları Türkçeleriyle birlikte yapar.

5. Kur’an ve dinî bilgiler öğretme

 

 

12- KURAN OKUMA VE TEC. BİL.VE BEC. (II. ÜNİTE VE ÖZEL GÖR. YET. II.ÜNİTE – 48 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

II. ÜNİTE:  (B Kuru)  YÜZÜNDEN VE EZBERE KUR’AN OKUMA (24 Saat)

Amaç: Bu ünitede Kur’an okumanın zorunlu unsurları olan ses eğitimi, musiki bilgisi, Arap dilinin fonetiği ve buna bağlı olarak Kıraat ilminin temel özellikleri çerçevesinde okuma eğitimi gerçekleştirilecektir.

Esas amaç Konuya ilişkin teorik bilginin yanında başarılı biçimde Kur’an okumayı gerçekleştirebilmektir.

1.  İnsandaki ses sisteminin fizyolojik özellikleri

2.  İnsan sesinin eğitimi, mûsiki ilmi

3.  Arap dilinin fonetiği

4.  Kıraat ilmi ve mahiyeti

5.  Tecvit kâideleri

1.1.      Mahâric-i huruf, sıfat-ı huruf

1.2.      Medler

1.3.      İhfa, izhar, iklab

1.4.      İdğam

1.5.      Kalkale, zamir

1.6.      Hükmü’r-râ, sekte, vakıflar

6.  Kur’an okuma teknikleri (tertil, tahkik, hadr, tedvir)

7.  Uygulama (örnek metinler okuma ve bir okuyucu modelleme)

8.  Yâsin, Mülk, Fetih, Hucurat, Rahman, Nebe, Duhâ’dan Nâs’a Kadar olan sûreler ile namaz dualarını; mihrâbiyelerden (Bakara Sûresinin 1-5, 255 ve son iki ayeti, Haşr Sûresinin son üç ayeti, vb.) çeşitli törenlere uygun aşr-ı şerifleri ezbere okuma.

9.  Kur’an okuma adabı

 II. ÜNİTE:  (Özel Gör. Yeter.)  KUR’AN OKUMA BECERİSİ (24 Saat)

Amaç: Bu ünitede tecvid kurallarına uygun olarak cemaat önünde ezbere ve yüzünden Kur’an okuma becerisini geliştirmek hedeflenmektedir.

1.  Cemaat önünde tecvîd üzere yüzünden Kur’an okuma

2.  Cemaat önünde ezbere tecvitle Kur’an okuma (mihrâbiyeler)

3.  Yâsin, Fetih, Hucurat, Nebe, Mülk, Rahman ile Duhâ sûresinden Nâs sûresine kadar ezbere okuma.

 

13- HUTBE, VAAZ HAZ. VE SUNMA BİL. VE BEC.(C/IV ÜN. VE ÖZEL GÖR YET. III, IV., ÜNİ. - 30 SAAT)

 

Derse Giren Öğretmenin İsmi:

 

IV. ÜNİTE:  (C Kuru) DİN HİZMETLERİNDE HİTÂBET VE TÜRLERİ (8 Saat)

Amaç: Bu ünitede hitabet ve dini hitabet kavramları açıklanarak, hutbe ve vaaz gibi dini hitabet türlerinin nasıl hazırlanması gerektiğine dair bilgilendirilmesi hedeflenmektedir.

Ünite işlenirken hutbe ve vaazın bilgi verme yanında bir davranış geliştirme vasıtası olduğu vurgulanacaktır.

1. Hitâbet ve dinî hitâbet kavramı

2. Dinî hitâbet türleri

2.1.      Cami içi dinî hitâbet

1.1.1.    Hutbe

2.1.1.1.  Tanımı, yer ve zamanı

2.1.1.2.  Hükmü ve şartları

2.1.1.3.  Duaları

2.1.1.4.  Hazırlanması

2.1.1.5.  Sunumu

2.1.1.6.  Değerlendirmesi

1.1.2.    Vaaz

2.1.2.1.  Tanımı, yer ve zamanı

2.1.2.2.  Duaları

2.1.2.3.  Hazırlanması

2.1.2.4.  Sunumu

2.1.2.5.  Değerlendirmesi

2.2.      Cami dışı dinî hitâbet

2.2.1.    Konferans

2.2.2.    Sohbet

2.2.3.    Radyo ve TV’de dinî konuşmalar

2.2.4.    Önemli gün ve gecelerde yapılan dua ve konuşmalar

III. ÜNİTE:  ((Özel Gör. Yeter.) HUTBE VE VAAZ HAZIRLAMA VE SUNMA BECERİSİ  (16 Saat)

Amaç: Bu ünitede görevlilerin hutbe ve vaazı hazırlama, sunma ve değerlendirme konularındaki becerileri geliştirilecektir.

1. Hutbe hazırlama

2. Hutbeyi sunma

3. Hutbeyi değerlendirme

4. Vaaz hazırlama

5. Vaazı sunma

                6. Vaazı değerlendirme

IV. ÜNİTE:  ((Özel Gör. Yeter.) KUR’AN’I ANLAMA VE ANLATMA BECERİSİ  (6 Saat)

Amaç: Bu ünitede öğrenenlerin okuduğu ayet ve surelerin anlamlarını söyleme, bunların anlamlarını cemaate anlatma, ayet ve surelerdeki mesajları sosyal hayatla ilişkilendirme, kendi başlarına Kur’an ayetlerini anlama ve yorumlama konusunda becerileri geliştirilecektir.

1. Okuduğu ayet ve sûrelerin anlamlarını söyleme

2. Okuduğu ayet ve sûrelerin anlamlarını cemaate anlatma

3. Okuduğu ayet ve sûrelerdeki mesajları sosyal hayatla ilişkilendirme